ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Egzamin gimnazjalny

 

Część humanistyczna odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. (środa):

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
   dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
- z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
   dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. (czwartek):
-  z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
   dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
- z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek):
- na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
- na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Szczegółowy opis zakresu, kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, przykładowe zadania zawiera Informator.

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w kwietniu lub maju. Dokładną datę jego przeprowadzania ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w pierwszym terminie mają możliwość dopełnienia tego obowiązku w tzw. terminie dodatkowym - również ustalonym w Kalendarzu roku szkolnego.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w macierzystej szkole ucznia.

Dla uczniów z potwierdzonymi dysfunkcjami (słuchu, wzroku, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dysleksją) może być przedłużony.

Szczegółową procedurę dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zawiera Informacja o sposobie organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego obowiązujaca w roku szkolnym 2018/2019  .

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier