ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Zarządzenie w sprawie funkcjonowania Zespołu Oświatowego

2020-05-23 09:05:14
Zdjęcie

W dniu dzisiejszym ukazało sią Zarzadzenie nr 6/ZO/2020 Dyrektora Zespołu Oświatowego w Liniewie, w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Liniewie oraz  w Szkole Podstawowej w Liniewie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o następującej treści: 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410), § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. z 2020 r. , poz. 871),  po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Samorządowego w Liniewie i Szkoły Podstawowej w Liniewie, wchodzących w skład Zespołu Oświatowego w Liniewie,  w okresie od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Samorządowego w Liniewie oraz Szkoły Podstawowej w Liniewie są prowadzone z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego w Liniewie oraz stronie internetowej Zespołu Oświatowego w Liniewie.

§ 3.

Zarządzenie zostaje przesłane do Pomorskiego Kuratora Oświaty.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier