ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Statut

Treść statutu została przedstawiona w dniu 14 grudnia 2005 roku Radom Pedagogicznym działającym w Zespole Oświatowym w Liniewie i uzyskała ich akceptację. W przedstawionej wersji dokument został przekazany do uchwalenia Radzie Gminy w Liniewie

Statut placówki został nadany przez organ prowadzący w dniu 14 czerwca 2006 roku Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/219/06 i obowiązuje w Zespole Oświaty w Liniewie.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Rady Pedagogiczne podjęły w dniu 27 listopada 2007 roku Uchwałę nr 2/2006 w sprawie zmian w Statucie Zespołu Oświatowego w Liniewie.

W dniu 30 sierpnia 2011 roku  Rada Pedagogiczna ZO w Liniewie uchwaliła jednolity tekst Statutu Zespołu Oświatowego w Liniewie. Podstawą tego było przyjęcie w czerwcu 2011 roku zmiany trybu wystawiania oceny zachowania dla uczniów w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum.

Zgdnie ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) nakazującą wprowadzenie zmian w statutach placówek oświatowych, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Oświatowego w dniu 27 sierpnia podjęta została Uchwała nr 18/ZO/2015 w sprawie zmian w Statucie i jednocześnie upoważniająca się Dyrektora Zespołu Oświatowego do ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu po niniejszej nowelizacji.

27 sierpnia 2021 roku Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Oświatowego w Liniewie zostały prowadzone poprawki do Statutu ZO w Liniewie. Pełna treść Satutu wraz z poprawkami znajduje się tutaj.

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier