ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon: tel.(0-58)687-80-53, fax.(0-58)687-80-35

Egzamin ośmioklasisty

 

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2022/2023 są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I - VIII.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie przystąpią do egzaminu w dniach 23-25 maja 2023 roku, zgodnie z harmonogramem. przedstawionym przez Centralną Komisję Egzaminayjną.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia egzamin z języka obcego nowożytnego, (a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.)

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. 

Dopuszcza się przyniesienia 1 małej butelki z wodą, którą uczeń stawia na podłodze obok stolika.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier