ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Rozpoczęcie zajęć w przedszkolu

2020-08-27 21:18:37
Zdjęcie

Szanowni rodzice, równolegle z rozpoczęciem zajęć w szkole podstawowej, ruszają zajęcia w naszym przedszkolu, we wszystkich trzech grupach. Jak już informowaliśmy szereg wytycznych, przedstawionych przez Głównego Inspektora Sanitarnego określiły w dużej mierze zasady planowanej pracy w placówce. Nie mówię tu o obowiązku stałej dezynfekcji prowadzonej w placówce (co jest oczywiste), ale niestety również o nowych zasadach pracy z dziećmi, z którymi prosimy się zapoznać:

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w grupie, powinien ustalić z rodzicem dziecka sposoby szybkiej komunikacji – to jest bardzo ważne(!)
 2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Wyznaczona osoba w danym dniu, przeprowadza badanie temperatury ciała dziecka przy pomocy termometru bezdotykowego. Termometr podlega dezynfekcji po użyciu w danym dniu.
 4. W razie wykrycia u dziecka podwyższonej temperatury ciała, powyżej 36,8ºC, osoba dokonująca pomiaru informuje rodzica o tym i nie przyjmuje dziecka do placówki, a w przypadku dzieci dowożonych, kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania dziecka. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym  pomieszczeniu.
 5. Jeżeli pracownik przedszkola zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dziecko umieszczone zostanie w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomieni i tym rodzice (opiekunowie prawni) o konieczności odebrania dziecka z placówki.
 6. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 7. W przedszkolu, w miarę możliwości zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mogą wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola, lub oczekiwać po zgłoszeniu tego oczekiwać na kontakt z personelem placówki – zainstalowano dzwonek, aby kontaktować się z pracownikami.
 8. Dziecko musi posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować w przedszkolu. Sposób przechowywania tych przedmiotów określa wychowawca (wychowawca określi co należy dziecku kupić, jako wyprawkę).
 9. Dzieci nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego (!) odebrania dziecka.

Niezbędne zakupy wyprawki określi wychowawca i dostarczy w wersji elektronicznej rodzicom dziecka, lub będzie możliwe odebrać spis tych przyborów w poniedziałek 31.08. do godz. 14.00. (wraz ze zgodą na mierzenie temperatury).

Jeżeli wspólnie zadbamy o przestrzeganie tych zasad, to w znacznym stopniu ograniczymy możliwość zamknięcia placówki, w wyniku rozprzestrzenienia się wirusa  SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Już dziś zachęcam „nowych” rodziców do przekazania swoich adresów mailowych wychowawcom pracującym z Państwa dzieckiem, oraz bezwzględnie aktualnych numerów telefonów do szybkiego kontaktu.

Z poważaniem

Dyrektor ZO w Liniewie

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier